Nieuwsbrief

Plan Zuilenhof voor toekomstige ouderenzorg: ‘Monumentale parel als basis voor rust en geluk’

‘Een monumentale parel binnen de gemeente Bergen.’ Met deze respectvolle constatering sleutelen Henk Deen c.s. zeker al zeven jaar lang aan het Plan Zuilenhof aan de Oude Bergerweg – een kleinschalig zorgcomplex voor ouderen. Het plan ligt bij de gemeente voor de bestemmingsplanwijziging. Deen: ‘Het nieuwe Zuilenhof is een zinvolle en hoogwaardige invulling van een schitterende plek binnen onze gemeente die zich kenmerkt door historisch besef en diepgeworteld animo voor een groene, leefbare omgeving.’

Goed contact

In het kader van de bestemmingsplanwijziging houden zowel de ontwikkelaar, als exploitant (Van Hollant – Particuliere Woonzorg) en architect (BREINarchitecten) goed contact met de gemeente. Op basis van suggesties en op- en aanmerkingen is Plan Zuilenhof regelmatig bijgesteld – ook met betrekking tot de input die uit eerdere informatieavonden is voortgekomen.
Het ontwikkleingstraject heeft tot nu toe al ca 7,5 jaar geduurd. Dit enerzijds door de vele overleggen met de gemeente, de vele stukken welke geproduceerd moeten worden en de onderbezetting bij de gemeente.

Voortgang

De 3e informatieavond van 6 maart jl. is de laatste stap die het ontwikkelteam genomen heeft om alle stukken compleet te maken voor de bestemmingsplanaanvraag. Na de informatieavond kan de ontwerpbeschikking worden opgemaakt en worden aangeleverd voor de raadsvergadering.
Streven is het in de raadsvergadering van april/mei te laten behandelen.
Als er door de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen bedenkingen wordt afgegeven, kan de ontwerpbeschikking voor zes weken ter inzage.
Na het afgeven van de definitieve verklaring van geen bedenkingen, kan de vergunning worden verleend. Er geldt dan vervolgens nog een beroepstermijn van 6 weken. Na deze 6 weken treedt de vergunning in werking. Wordt er beroep ingesteld, dan wordt dit beroep behandeld bij de rechtbank. Wordt er geen beroep ingesteld, dan is de vergunning onherroepelijk. En dan volgt het aanvraag- en bouwproces, waarbij er hopelijk begin 2025 gestart kan worden met bouwen en een bouwtraject van een jaar te verwachten is.

Waardevol groen

Parallel aan de renovatie van de villa en de aanbouw is door Pius Floris (bomeninventarisatie) gekeken naar het ‘waardevolle groen’ rond Zuilenhof. Onder meer drie beeldbepalende bomen, twee bruine beuken en een rode zuilbeuk, kunnen ongemoeid blijven. Er zal zoveel mogelijk groen worden geherintroduceerd om het groene karakter van Zuilenhof te behouden.
Het ontwerp van de nieuwbouw is een resultante van de contouren die tussen de waardevolle bomen is ontstaan en het pand zal zelf een zo groen mogelijk karakter krijgen, zoals is te zien op de beelden.
Het pand is 3 lagen hoog, waarvan 1 laag als souterrain, zodat de dakrand van het pand slecht maximaal 7 meter hoog is.

Parkeren

Vanuit de informatieavonden is vooral gebleken dat er zorgen zijn omtrent de parkeerdruk die het plan oplevert. Bij de andere panden van Van Hollant is de parkeerduk zeer laag en op basis van de parkeernorm voor verzorgingshuizen worden er op eigen terrein 15 parkeerplaatsen gerealiseerd. Dit zal in overleg met de gemeente 3 keer per jaar worden gemonitord. Als blijkt dat er een hogere parkeerdruk is ontstaan, door het nieuwe Zuilenhof, zullen er op eigen terrein aanvullende parkeerplekken worden toegevoegd. De huidige parkeerdruk is een probleem dat buiten deze ontwikkeling met de gemeente zal moeten worden opgelost. Bijvoorbeeld door bewonersvergunningen en handhaving.

Bijvangst

Het nieuwe Zuilenhof, vergelijkbaar met de Van Hollant Zorgvilla Craenenbroeck in Heiloo, verleent zogenoemde 24-uurszorg. Bergen kent, zo meent Deen, een duidelijke behoefte aan zo’n kleinschalig centrum voor ouderen. ‘Met als positieve bijvangst dat er, binnen de gemeente, woningen vrijkomen.’

Veel goed

Deen: ‘Opgeteld doen we, in samenwerking met andere partijen, veel goed met het project. Ik zie het nadrukkelijk als een positieve ontwikkeling voor het hele dorp – een sluimerend Zuilenhof met een beperkte invulling omtoveren tot een basis van rust en geluk voor ouderen. Een nieuwe ontwikkeling die bovendien niet teveel vraagt van de omgeving, maar – integendeel – alleen maar toevoegt.’

Contact kan worden verkregen via: info@zuilenhof.nl